• BG0601+NVP2040 
  PCB: 18*18 650TVLs 支持大屏车机
 • BG0691+ISP 
  PCB: 18*18 700TVLs支持大屏车机
 • BG0695+FH8550 
  PCB: 32*32 900TVLs 支持大屏车机
 • BG0713+FH8532 RGBIR红外不偏色
  PCB: 32*32 1200TVLs 无需IR-CUT 大巴